Adroddiadau blynyddol

Bob blwyddyn, mae Cyfeillion Eglwys Santes Julitta yn cynhyrchu adroddiad blynyddol, sy’n cynnwys disgrifiadau o uchafbwyntiau ac isafbwyntiau’r flwyddyn.


Adroddiad blynyddol 2014

adroddiad blynyddol 2013

adroddiad blynyddol 2011

adroddiad blynyddol 2010

adroddiad blynyddol 2009

adroddiad blynyddol 2008

adroddiad blynyddol 2007

adroddiad blynyddol 2006

adroddiad blynyddol 2005


Ym 1996 hysbysebwyd y ddau adeilad eglwysig yng Nghapel Curig ar gyfer eu gwerthu gan yr Eglwys yng Nghymru.  Roedd dau o bobl leol, Jill Tunstall a Harvey Lloyd, yn bryderus ynghylch dyfodol hen Eglwys Santes Julitta a chyda chefnogaeth gan bobl leol eraill, sefydlwyd Cyfeillion Eglwys Santes Julitta fel elusen gofrestredig ac ym 1998 derbyniodd yr elusen gyfrifoldeb dros gadw’r eglwys a chynnal a chadw’r fynwent, ar brydles 99 mlynedd am rent enwol.


Cafodd pensaer ei gyflogi i archwilio’r adeiladau a llunio cynllun i’w trwsio.  Erbyn 2001, roedd yr elordy wedi cael ei ailadeiladu gan ddarparu storfa, roedd ffenestri newydd wedi cael eu gosod trwy’r eglwys, roedd cafnau haearn bwrw newydd wedi’u gosod ar gyfer dŵr glaw, roedd y gwaith cerrig allanol wedi’i ail-bwyntio â phriddgalch, y glochlofft wedi’i hailadeiladu a gwaith trwsio wedi’i wneud y tu mewn i’r adeilad i drawstiau derw'r to a’r gwaith plastr.  Cafodd mynedfeydd eu gosod ar gyfer yr anabl i’r eglwys ac i’r fynwent.  Heblaw am grant bychan ar gyfer y mynedfeydd hyn, cafodd yr holl waith ei ariannu gan roddion gwirfoddol a gwirfoddolwyr a wnaeth lawer o’r gwaith, cryn dipyn ohono dan oruchwyliaeth yr Uwch-gapten Peter Kirby, sy’n byw yn y pentref.  Mae’r cynlluniau at y dyfodol yn cynnwys gosod llechfeini yn lle’r llawr presennol - a fydd yn fwy addas ar gyfer adeilad canoloesol - a dychwelyd y pulpud i’w safle gwreiddiol.


Mae sesiynau gwaith yn cael eu cynnal yn rheolaidd i gynnal a chadw’r fynwent gyda chymorth gan Gymdeithas Eryri ac mae llyfryn tywys, sydd ar gael yn Gymraeg a Saesneg, yn dweud wrth ymwelwyr am rai o’r llu o gerrig beddi diddorol sydd yn y fynwent.  Mae’r Cyfeillion hefyd wedi cofnodi’r arysgrifau ar y beddi: mae’r rhain a hefyd llyfryn yn cynnwys Adysgrifau’r Esgob o’r bedyddiadau, y priodasau a’r claddedigaethau yn y cyfnod 1754 – 1838, ar werth i gynorthwyo haneswyr teulu sy’n hel eu hachau yn ardal Capel Curig.


Mae’r Cyfeillion wedi cynhyrchu arweinlyfr i’r Eglwys, sef llyfryn lliw 28 tudalen o’r enw Eglwysi Capel Curig, sy’n cyfleu hanes yr eglwys ganoloesol a hefyd braslun o hanes Cristnogaeth yn y pentref.  Mae ar gael yn Gymraeg neu Saesneg – gweler Cyhoeddiadau.


Cyflawniadau hyd yn hyn

English